-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางจิราธัณย์ กิตติกรณ์ธัญวัฒน์
นางสมถวิล รินสาธร

นางศุพรรณี ศรีโยธา

นางจินตนา อิสรพงษ์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศศ.บ.บรรณารักษ์
ศษ.บ.ภาษาไทย
ศษ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางกาญจนา ประดับวัน
นางมยุรี อ้นอมร

นายสุจินต์ หาญโสภา

นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
บธ.ม.การบริหารธุรกิจ
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา โท ภาษาไทย
       
       
       
นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา
นายศิริมล มะลาศรี
นางสาวจรีพร คำคอน
นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ค.บ.บรรณารักษ์
ศศ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาไทย
       
       
     
นางสาวสุวิมล กล้าเกิด
     
ผู้ช่วยครู
     
กศ.บ.ภาษาไทย