-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา
นางบุษราภรณ์ ธระเสนา
นางสาวกัญตพร ธระเสนา
นางสาวณัฐภาวิณี สีสุวอ
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
น.บ.นิติศาสตร์
       
       
นางสาวณัฏฐยา อัศวพัฒนากูล
นางสาวพัชราภรณ์ ชำกรม
นางสาวพรทิพา ปัตตะ
นางสาวปราณี ดอมไธสง
บธ.บ.การโรงแรมและท่องเที่ยว
บธ.บ.การโรงแรมและท่องเที่ยว
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
       
       
นายวิภัทร ดีสม
นางสาวบุหลัน จันทร์แดง
นางสาวเพ็ญณัชชา มงคลเคหา
นายอาณัติ ตอเสนา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปวส.การเงินการบัญชี
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ