-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางมยุรี เสนไสย
นายชุมพล น้อยถนอม
นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ค.บ.เกษตรกรรม

ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ค.บ.สุขศึกษา
ศษ.ม.การบริหาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คนที่ 1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คนที่ 2

       
       
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
นางสาวนวภัทร ตระกูลพร
นางสาวนงค์รัก สาคุณ
นางปิยะนุช ทีทา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา ศษ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ศษ.บ.วิจัยและประเมินผลการศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นายธวัชชัย ผลรุ่ง
นางสาวกุลธิดา ปัญญาธร
นายนัฐวุฒิ โบราณมูล
นายกวี แสนยามูล
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ค.บ. พลศึกษา รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา

พธ.บ.สังคมศึกษา

       
       
นางสาวชื่นกมล เทินไพร
นายอภิสิทธิ วิชาชัย
นายจิรภัทร เหล่า
นายกฤตวิทย์ สุธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
       
       
   
นางสาวอินทิรา สาริวัน
นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ    
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ    
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. พุทธศาสนศึกษา