-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
นางรำไพ ศรีชำนิ
นางมยุรี เสนไสย
ดร.วีรยุทธ เลิศพลสถิต
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ปร.ด.วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นางสาวศศิมา นันทิยเภรี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
กศ.บ.การบริหารการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นายธวัช โสดาลี
นายชุมพล น้อยถนอม
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
กศ.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
นางอมรพรรณ จรูญแสง
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครูอัตราจ้าง
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา
       
       
     
     
นายกวี แสนยามูล
     
ครูอัตราจ้าง
     
ศษ.บ.สังคมศึกษา