-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
นางรำไพ ศรีชำนิ
นางมยุรี เสนไสย
ดร.วีรยุทธ เลิศพลสถิต
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ปร.ด.วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นางสาวศศิมา นันทิยเภรี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
กศ.บ.การบริหารการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นายชุมพล น้อยถนอม
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
 
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
 
นายกวี แสนยามูล
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
ครู คศ.3
 
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
 
ศษ.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา