-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นางมยุรี เสนไสย
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ค.บ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
นายชุมพล น้อยถนอม
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
   
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
   
นายกวี แสนยามูล
ครูอัตราจ้าง
   
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.ศิลปศึกษา
   
ศษ.บ.สังคมศึกษา