-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
นางมยุรี เสนไสย
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ค.บ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
นายชุมพล น้อยถนอม
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
กศ.บ.การบริหารการศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
นายกวี แสนยามูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา