การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบ ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นายสินธุ์ สมีพวง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อ ส่งเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 : นายสินธุ์ สมีพวง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เรื่อง เซลล์และการทํางานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางศิริพร เหง้าศรี||บทคัดย่อ||
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางศิริพร เหง้าศรี||บทคัดย่อ||
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน6 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร พีระมิด กรวยและทรงกลม ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุมาลี ภูศรีอ่อน ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องกราฟของฟังก์ชันก าลังสอง ด้วยวิธีสอน GPAS 5 Step ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุมาลี ภูศรีอ่อน ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน สมรรถนะ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 : นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง||บทคัดย่อ||
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 : นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวิธีสอนโดยใช้การแสดง บทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางปราณี สังข์น้อย ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก : นางปราณี สังข์น้อย||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่าน ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 : นางสุกัญญา ศรีภูม ||บทคัดย่อ||
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางสุกัญญา ศรีภูม||บทคัดย่อ||
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฟิสิกส์เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา : ภัทราภรณ์ สิทธิศร||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ภัทราภรณ์ สิทธิศร||บทคัดย่อ||
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : หมอกฟ้า ที่รัก ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย SIPEP Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : หมอกฟ้า ที่รัก||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะ พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางเรณู นันททิพรักษ์||บทคัดย่อ||บทคัดย่อหลักสูตร||คู่มือการใช้-SMART-Model||SMART Model|
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางภาวิดา  นามเดช||บทคัดย่อ||
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารละลายโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางภาวิดา  นามเดช||บทคัดย่อ||
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นายสุรชัย สุขรี ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นายสุรชัย สุขรี ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็­นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายธีระสันต์ ช่วยรักษา ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง แสงเชิงรังสี โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายธีระสันต์ ช่วยรักษา ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายสุเทพ อ้นอมร ||บทคัดย่อ||
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายสุเทพ อ้นอมร ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ We CARE เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายประสาน กองทอง ||บทคัดย่อ||
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายประสาน กองทอง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการโปรแกรมด้วย Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 : นางวิทชรียา ทองผาย ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย  เรื่อง  การตกแต่งภาพกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางวิทชรียา ทองผาย ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายจรัส ที่รัก ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อประสม เรื่องเสียง ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายจรัส ที่รัก ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น และถ่ายทอดแนวคิดวิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานเทคโนโลยีเสมือนจริง : นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์ ||บทคัดย่อ||
 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางวิชริญญา พรมเย็น ||บทคัดย่อ||
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางวารุณี โพธิลักษณ์ ||บทคัดย่อ||
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคอาร์-ซี-เอ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางวารุณี โพธิลักษณ์ ||บทคัดย่อ||
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับกลยุทธ์การอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 : นางวงเดือน รุมฉิมพลี
||บทคัดย่อ||
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model) : นางวงเดือน รุมฉิมพลี ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสุกัลยา แววไธสง ||บทคัดย่อ||

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสุกัลยา แววไธสง ||บทคัดย่อ||

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางประภาวดี  นิ่มสังกัด||บทคัดย่อ_RD||บทคัดย่อ_TAI||
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและแแฟนพันธ์ของฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางนิตยา พรมเกตุ ||บทคัดย่อ||ชุดที่ 1||
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมทักษะการคิด
    แก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางเรณู นันททิพรักษ์   ||บทคัดย่อ||
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
    กันด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    : นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
||บทคัดย่อ||
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
     : นางรินลญา วัชโรปกรณ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางรินลญา วัชโรปกรณ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL (Know-Want-Do-Learned)เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
   เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสาวปิยวรรณ มุลาลี ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างความรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
  และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: นางสาวปิยวรรณ มุลาลี ||บทคัดย่อ||
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษา : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาการคิด
    วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับเทคโนโลยี AR วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม :: นางมยุรี เสนไสย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :: นางมยุรี เสนไสย
  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
:: นางสาวอารยา  มังคละ
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
:: นางสาวอารยา  มังคละ
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม :: นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสาธิต(Demonstration Method) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม :: นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพคนเหมือนวิชาการวาดภาพคนเหมือน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : นางจุฬาลักษณ์ มาลาศรี ||ตัวอย่างแบบฝึก||บทคัดย่อ||
ผลการใช้สื่อประสม (Multimedia)  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางศิริพร เหง้าศรี ||บทคัดย่อ||
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลองร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง อาหารพื้นบ้านอีสาน : นายสินธุ์ สมีพวง
||บทคัดย่อ||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลเมืองดีรู้กฎหมายและการปกครองของไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางอมรพรรณ จรุญแสง
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายขวัญชัย หายหัตถี
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
: นางสาวคมคาย เจริญอินทร์ ||บทคัดย่อ||ตัวอย่างแบบฝึก||
รูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายธีระสันต์ ช่วยรักษา ||บทคัดย่อ||
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้||

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางหมอกฟ้า ที่รัก
||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก||
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร      การเรียนรู้ (4MAT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสาวพรธีรา    โสดาวิชิต
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา   ||บทคัดย่อ|| ||บทเรียนออนไลน์||
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์      (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      และเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      ของนายกฤษกร แสงปัญญา
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTMLกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
      เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยวิธีการสอน
      แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจรัส ที่รัก
   รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย       จังหวัดมหาสารคาม ของ นางอทิตยา แสงปัญญา
   รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
      นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นายอนันต์ ธรรมทอง
   การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
      โครงงานเป็นฐาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของนายอนันต์ ธรรมทอง
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของนายวรวุธ อัครกตัญญู

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบแห่งชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
      พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนางวิชริญฎา  พรมเย็น

   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของ นายกษิภัท อย่างบุญ || บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นางกรรณิการ์ แก้วนอก
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจักรพันธ์ ทองผาย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา|| บทเรียนบนเครือข่าย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายสุรชัย สุขรี || บทเรียนบนเครือข่าย
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายชุมพล น้อยถนอม || บทคัดย่อ
   การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
      เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
      ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด