คำสั่ง ที่ 143/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
คำสั่ง ที่ 142/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่ง ที่ 141/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
คำสั่ง ที่ 140/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/254
คำสั่ง ที่ 138/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (GIN conference) มอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2564