-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูอมรพรรณ จรูญแสง
  ครูกรรณิการ์ แก้วนอก
  ครูประภาวดี ไพรราม
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูสุรชัย สุขรี
  ครูกษิภัท อย่างบุญ
  ครูวรวุธ อัครกตัญญู
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูวรารัตน์ ศรีบุดดา
  ครูชนิดาพร พลนามอินทร์
  ครูภาวิดา นามเดช
  ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว
  ครูขวัญเวียง มะโนเครื่อง
  ครูนิกร ประวันตา
  ครูเกียรติสุดา แก่นจันทร์
  ครูขวัญชัย หายหัตถี
  ครูจักริน งานไว
 
 
 
 
 
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม"สรงน้ำ สรงใจ สืบฮีตไทย ตรุษสงกรานต์"
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่ 23 มกราคม 2561
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
วันที่ 17 มกราคม 2561
งานวันครูอำเภอพล เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนพล
วันที่ 16 มกราคม 2561
พิธีเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพคนเหมือนวิชาการวาดภาพคนเหมือน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : นางจุฬาลักษณ์ มาลาศรี ||ตัวอย่างแบบฝึก||บทคัดย่อ||
ผลการใช้สื่อประสม (Multimedia)  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางศิริพร เหง้าศรี ||บทคัดย่อ||
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลองร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง อาหารพื้นบ้านอีสาน : นายสินธุ์ สมีพวง
||บทคัดย่อ||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลเมืองดีรู้กฎหมายและการปกครองของไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางอมรพรรณ จรุญแสง
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายขวัญชัย หายหัตถี
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
: นางสาวคมคาย เจริญอินทร์ ||บทคัดย่อ||ตัวอย่างแบบฝึก||
รูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายธีระสันต์ ช่วยรักษา ||บทคัดย่อ||
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้||

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางหมอกฟ้า ที่รัก
||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก||
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร      การเรียนรู้ (4MAT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสาวพรธีรา    โสดาวิชิต
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา   ||บทคัดย่อ|| ||บทเรียนออนไลน||
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์      (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยวิธีการสอน
      แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจรัส ที่รัก
   รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย       จังหวัดมหาสารคาม ของ นางอทิตยา แสงปัญญา
   รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
      นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นายอนันต์ ธรรมทอง
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของนายวรวุธ อัครกตัญญู

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบแห่งชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
      พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนางวิชริญฎา  พรมเย็น

   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของ นายกษิภัท อย่างบุญ || บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นางกรรณิการ์ แก้วนอก
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจักรพันธ์ ทองผาย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา|| บทเรียนบนเครือข่าย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายสุรชัย สุขรี || บทเรียนบนเครือข่าย
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2561
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2561   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามโครงการส่งเสริม
      การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามโครงการส่งเสริม
      การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
      คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค
์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนใ้ห
      มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค
์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม
      และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
      ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
  
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแต่งหน้านักแสดงละครภาษาจีนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
      ทางด้านวิชาการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ
      ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คุณภัณฑ์การเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
      ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร
ู้  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
      ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดซื้อ
      หนังสือเรียนและเอกสารประการการเรียนการสอน
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
      ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนา
      ระบบบริหารงานเชิงนโยบาย  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการ
      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการ
      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการ
      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตามโครงการ
      ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกวดราคาซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริม
      สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
      ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร
ู้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
      และวอลเล่ย์บอล
  ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
      เป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
      เป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่
      1-30 เมษายน 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนา
      ศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
ิกส์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
      ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล
      โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2561
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
      ตามโครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
      ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารเชิงนโยบาย
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนา
      ศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนา
      ศักยภาพการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน
      รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
      ตามโครงการพัฒนาองค์กรฯ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนา
      ศักยภาพการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
      ตามโครงการค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอน
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนา
      ศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม
      การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ
คัญ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องศูนย์
      ปฏิบัติการเรียนรู้ e-learning
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
      วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนำรถยนต์เข้าตรวจ
      เช็คสภาพ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
      สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
      การเรียนการสอน
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
      การจัดการศึกษา
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสภาพรถยนต์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำป้ายคำขวัญ ตัวหนังสือ
      ภายในห้องสมุด
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัด
      การศึกษา งานห้องสมุด
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
      การจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      ตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุง
      ห้องศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ e-learning
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม
      การจัดการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
      การจัดการศึกษา
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรถยนต์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรถยนต์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
      แหล่งเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเจาะจง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล
      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องโรเนียว กิจกรรม
      พัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศยกเลิกประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา
      ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 86 รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียน
      เมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 86 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เชิญชวนยื่นคุณลักษณะของหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
      ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและราคา เพื่อกำหนดราคากลาง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
       ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 112 รายการ

   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อจอ LED งานประชาสัมพันธ์
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมารถบัส (ปรับอากาศ)ตามโครงการกิจกรรม   
       ค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,3,4,5,6 ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
       ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
       ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ)   ตามโครงการ
       กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ)   ตามโครงการ
       กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ดร.มงคล อติอนุวรรตน์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน