-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสาวอิสสราพร อิสสระพงศ์
นางจิตตวีร์ จรัญวัน
นางรินลญา วัชรโรปกรณ์
นางพีรยา สิทธิโชติ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางรำไพ พลไชยขา
นางวงเดือน รุมฉิมพลี

นางอนงค์ ธระเสนา

นางสุปราณี โพธิ์อนุกูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
       
       
นางศิตาพร ธรรมมา
นางสาวอารยา มังคละ
นางนงนุช เตชะตานนท์
นางสุกัลยา แววไธสง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
       
       
นางสุกัญญา ศรีภูมิ
นางรดา กาลวิบูลย์
นางปารณี สังข์น้อย
นางสาวธัญญารัตน์ คามวุฒิ
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
พิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และการให้คำปรึกษา
       
       
นางสาวคมคาย เจริญอินทร์
นายสินธุ์ สมีพวง
นางสาวอำนวยพร แสนสุด
นางเกศินี ทองสรรค์
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
     
นางสาวไอยริณรัตน์ วังขันธ์
     
ครู คศ.1
     
ศษ.บ.การสอนภาษาญี่ปุ่น