-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
 
ดร.มงคล อติอนุวรรตน์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
 
นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ
    ประวัติส่วนตัว
     
 
นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครอง
     
 
นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
 
นางเรณู นันททิพรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ