-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
 
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.๔)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
 
นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ
     
 
นางเรณู นันททิพรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ