-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 
 
นายพัศกร คำโคตร
นางปริศนา คำโคตร

นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ

 
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา L.T.
กศ.ม.การบริหารการศึกษา L.T.
ค.บ.พลศึกษา
 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน