-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
 
ชาย
หญิง
รวม
ฝ่ายบริหาร
4
-
4
รวม
4
-
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10
16
26
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8
15
23
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7
11
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2
11
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
20
21
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5
9
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6
4
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3
2
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
2
รวม
43
89
132
ครูอัตราจ้าง
9
17
26
พนักงานจ้างตามภารกิจ
6
9
15
ลูกจ้างชั่วคราว
5
4
9
พนักงานจ้าง
6
-
6
ลูกจ้างประจำ
5
-
5
รวม
31
30
61
รวมบุคลากรทั้งหมด
78
119
197