-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
660
987
1647
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
506
975
1481
รวมทั้งสิ้น
1166
1962
3128
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
       
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
14
20
34
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
20
14
34
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
16
32
48
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
12
35
47
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
16
32
48
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
15
28
43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
14
31
45
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
14
31
45
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
19
24
43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
19
24
43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
20
25
45
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
18
25
43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
20
24
44
รวม
217
345
562
       
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
13
20
33
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
10
24
34
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
20
30
50
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
16
31
47
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
15
34
49
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
15
32
47
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
17
28
45
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
20
28
48
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
23
23
46
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
21
26
47
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
24
23
47
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
21
27
48
มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
22
25
47
รวม
237
351
588
       
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
20
17
37
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
12
26
38
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
20
25
45
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
14
25
39
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
20
25
45
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
14
29
43
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
16
26
42
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
17
27
44
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
18
23
41
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
23
19
42
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
16
21
37
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
16
28
44
รวม
206
291
497
รวมนักเรียนชั้นมัธยมต้น
660
987
1647
       
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
12
21
33
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
14
18
32
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
15
30
45
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
18
27
45
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
14
31
45
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
12
28
40
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
13
29
42
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
14
27
41
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
14
28
42
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
6
37
43
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
12
25
37
มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
31
9
40
รวม
175
310
485
       
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
14
13
27
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
10
37
47
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
18
29
47
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
14
35
49
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
15
32
47
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
13
32
45
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
15
30
45
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
19
29
48
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
13
33
46
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
13
33
46
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
16
29
45
มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
24
12
36
รวม
184
344
528
       
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
8
27
35
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
15
31
46
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
16
26
42
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
10
37
47
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
12
34
46
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
17
30
47
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
12
32
44
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
11
34
45
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
14
31
45
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
7
17
24
มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
8
17
25
มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
17
5
22
รวม
147
321
468
รวมนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
506
975
1481