-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 

นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์

นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์

นางรัตนาภรณ์ พูนพัฒนาชัย

นางนงลักษณ์ ประไกรวัน

ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางจันทรพร เกตุพิบูลย์
นางมิ่งขวัญ วงศ์สุรินทร์
นางสาวประไพวรรณ พุทธโฆษ์
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.เกษตรกรรม
ค.บ.พลศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นายสราวุธศรียางนอก
นายจักรพันธ์ ทองผาย
นายกษิภัท อย่างบุญ
นางสุทธาสินี กันยาสุด
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการ
       
       
 
นางวิทชรียา ทองผาย
นายขวัญชัย หายหัตถี
นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ
 
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ผู้ช่วยครู
 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม