28/02/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขนาดกลาง ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และซ่อมบำรุงยานพาหนะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,100.- บาท(สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/02/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน Aประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,000.- บาท(สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/02/2566 13:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลาดนัดพอเพียง ผลิตได้ ขายเป็น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,980.- บาท(สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/02/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลาดนัดพอเพียง ผลิตได้ ขายเป็น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,020.- บาท(สองพันยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/02/2566 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ โครงการความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) (English Excellence Class : EEC) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 3,417.- บาท (สามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/02/2566 13:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,220.- บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/02/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ โครงการความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) (English Excellence Class : EEC) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 720.- บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
13/02/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 360.- บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/02/2566 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/02/2566 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 10,600.- บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/02/2566 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 8,347.25 บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/02/2566 13:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,170.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/02/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา (English Camp) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,100.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่และซ่อมบำรุงพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 6,301.23 บาท (หกพันสามร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/01/2566 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวอลเล่ย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/01/2566 13:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/01/2566 13:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการทำโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 3,150.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการทำโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,400.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/01/2566 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 19,954.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/01/2566 13:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา (งานห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 20,200.- บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/01/2566 13:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกีตาร์โปร่ง ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 8,400.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดนตรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 11,600.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/01/2566 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา (งานห้องสมุด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,800.- บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/01/2566 13:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนตามหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิชาการ(ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,474.- บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2566 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 12,511.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2566 13:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 11,010.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2566 13:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้า และทำผม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 11,200.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้า และทำผม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 17,250.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/01/2566 13:47 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/01/2566 13:18 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,595.- บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/01/2566 13:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 3,960.- บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองตู้น้ำเย็น ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 85,520.- บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 57,760.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 13,920.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 15:10  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองตู้เย็น ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 14:41 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 6,024.10 บาท (หกพันยี่สิบสี่บาทสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว  ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 57,760.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:24 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 85,520.- บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2566 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภูมิปัญหาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/01/2566 15:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 40,295.- บาท (สี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/01/2566 15:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 40,295.- บาท (สี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/01/2566 13:22 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/12/2565 13:31 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/12/2565 13:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 44,179.- บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)ดาวน์โหลดเอกสาร
27/12/2565 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์ ตามโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 45,500.- บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/12/2565 13:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองน้ำตาลขยายข้าง ตามโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 13,600.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/12/2565 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน M.P.K. MATH CHALLENGE ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/12/2565 12:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทำเกียรติบัตร ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน M.P.K. MATH CHALLENGE ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 6,380.- บาท (หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/12/2565 12:13 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 39,804.- บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/12/2565 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน M.P.K. MATH CHALLENCE ครั้งที่ 13 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/12/2565 13:55 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 58,030.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/12/2565 13:12 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามโครงการจัดการเรียนรู้งานห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 46,484.- บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/12/2565 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 13,948.50 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/12/2565 13:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/12/2565 14:38 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/12/2565 14:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 9,600.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/12/2565 13:52 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/12/2565 13:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 20,250.- บาท (สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/12/2565 13:38 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 35,950.- บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/12/2565 13:24 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 96,000.- บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/12/2565 13:31 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดฟ้า ส่องโลก ดาราศาสตร์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ทั่วหล้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/12/2565 13:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดฟ้าส่องโลก ดาราศาสตร์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ทั่วหล้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 14:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 14:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่และซ่อมบำรุงยานพาหนะ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 9,494.11 บาท (เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 14:24 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 14:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 24,400.- บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 13:51 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,335.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 13:36 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,997.- บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2565 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และซ่อมบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 3,665.82 บาท (สามพันหกร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/12/2565 13:36 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล  ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/12/2565 13:24 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 920.- บาท (เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2565 13:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 67,620.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2565 13:52 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รายวิชาดนตรี ตามโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 30,850.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2565 13:32 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ตามโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 29,150.- บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2565 13:08 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รายวิชาทัศนศิลป์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 25,460.- บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/11/2565 13:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 132,686.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/11/2565 14:39 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/11/2565 14:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/11/2565 14:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 4,200.- บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/11/2565 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,400.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/11/2565 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 12,618.35 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/11/2565 13:29 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 7,775.- บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/11/2565 13:47 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 29,480.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/11/2565 14:41 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไปใหม่ (เกณฑ์ PA)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/11/2565 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 15,120.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/11/2565 14:25 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไปใหม่ (เกณฑ์ PA)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 2,792.25 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/11/2565 14:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 40,734.90 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/11/2565 14:06 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 87,000.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/11/2565 13:55 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 96,300.- บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/11/2565 13:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 99,680.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/11/2565 13:18 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์ ตามโครงการจัดหายาเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 22,020.- บาท (สองหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/11/2565 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการจัดหายาเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 10,980.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/11/2022 16:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/11/2022 16:25 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานฯ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 8,250.- บาท (แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/11/2022 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 750.- บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/11/2022 15:49 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/11/2022 15:41 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/10/2022 10:24 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการวันปิยมหาราช ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดดาวน์โหลดเอกสาร
19/10/2022 09:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 72,000.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/09/2022 11:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 714,632.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/09/2022 11:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 118,709.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/09/2022 11:34 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 138,064.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/09/2022 11:24 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 136,516.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/09/2022 11:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 157,290.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/09/2022 13:19 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 22,900.- บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/08/2022 10:23 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 4,320.- บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/08/2022 10:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 55,680.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/08/2022 10:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 7,150.- บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเสื้อกาวน์สีขาว ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะนักเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Excellence Class EC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 79,560.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยน เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสการเรียนรู้ทั่วหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 5,328.- บาท (ห้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2022 10:32 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการทำโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 6,250.- บาท (หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2022 10:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 34,400.- บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2022 10:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการทำโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 6,400.- บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/08/2022 10:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 720.- บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/08/2022 10:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการทำโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,100.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/08/2022 10:55 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1-ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 15,785.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/08/2022 10:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,440.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/07/2022 10:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 17,070.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็บสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 19,450.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

02/09/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรัรบปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

02/09/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 157,150.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

23/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารใบงาน ใบความรู้ ประกอบการเรียนการสอน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะด้านภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 13,090.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่รถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อะไหล่ และบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 8,050.- บาท (แปดพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 49,750.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบัสไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการกลยุทธสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 171,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะด้านภาษาจีน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,600.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครางการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะด้านภาษาจีน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,660.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,460.- บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,920.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

19/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น และหนังสือเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 98,190.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 46,060.- บาท (สี่หมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายจัดทำนิทรรศการ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 66,000.- บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายจัดทำนิทรรศการ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 5,340.- บาท (ห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 637.50 บาท (หกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,200.- บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

17/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,600.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

11/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

11/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 13,120.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

11/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 24,800.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 285,120.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 30,600.- บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดสูทสากล ตามโครงการจัดหาเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 65,600.- บาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการพัฒนาระบบจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 8,600.- บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

10/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 4,960.- บาท (สี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

09/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงงาน ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,832.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

08/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,100.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

01/08/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ( สังคมศึกษา ฯ ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,900.- บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

27/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมทักษะและค้นคว้าเพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 70,140.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

27/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

27/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 15,500.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

27/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

27/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

22/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

21/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 5,910.- บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

21/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โดรน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

21/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสูทเครื่องแบบปฏิบัติการ ตามโครงการจัดหาเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 72,000.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

21/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,909.10.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าบาทสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดและป้ายไวนิล โครงงานศิลปะ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,450.- บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

19/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,250.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 4,640.- บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 560.- บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมและเช่าชุด ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมเช่าชุดโครงงานภาษาต่างประเทศ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงงานภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบแสงสีเสียงโครงงานภาษาต่างประเทศ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 29,800.- บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 27,960.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงงานภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 10,260.- บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

18/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงงานภาษาต่างประเทศ  ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 15,633.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

12/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,386.- บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

12/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด  ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,560.- บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

12/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี โครงงานสังคมศึกษาฯ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,520.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

12/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี โครงงานภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

12/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,100.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

11/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,050.- บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

11/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวสี โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

08/07/2022 10:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (อาหารกลางวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน1,136,520.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
08/07/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสา
06/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 54,210.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/07/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 22,270.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/07/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวสี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน1,120.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

01/07/2022 10:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน2,100.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา

01/07/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน4,780.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
30/06/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สะเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 19,153.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/06/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/06/2022 10:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มารยาทไทย เท่อย่างไทย ใครก็ทำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
29/06/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์ออนทัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
29/06/2022 10:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน17,705.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
29/06/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
29/06/2022 10:38 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการจัดหายาเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน52,000.- บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
29/06/2022 10:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน2,295.- บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
29/06/2022 10:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
27/06/2022 10:57 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน7,964.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
27/06/2022 10:55 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ธนาคารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
27/06/2022 10:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหน่วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตามโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
24/06/2022 11:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน31,940.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
24/06/2022 11:03 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานช่าง ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
22/06/2022 10:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน33,900.- บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
22/06/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน5,039.70.- บาท (ห้าพันสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)ดาวน์โหลดเอกสา
20/06/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน23,801.50.- บาท (สองหมื่่นแปดร้อยเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/06/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน171,060.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/06/2022 10:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/06/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน4,820.- บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/06/2022 10:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน229,825.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/06/2022 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน17,450.- บาท (หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/06/2022 10:57 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดนตรีสากล ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศกีตาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/06/2022 10:55 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน47,500.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/06/2022 10:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/06/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน2,375,000.- บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
13/06/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกาษา 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน12,600.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/06/2022 10:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบุคคล (ปถ.06) ตามโครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน33,600.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/06/2022 10:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน11,640.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/06/2022 10:23 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทัศนศิลป์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกาษา 2565 รายวิชานาฎศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 23,600.- บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/06/2022 10:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทัศนศิลป์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกาษา 2565 รายวิชาดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 32,310.- บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/06/2022 10:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทัศนศิลป์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกาษา 2565 รายวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 12,220.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/06/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/05/2022 11:07 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน8,730.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
27/05/2022 11:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 50,060.- บาท (ห้าหมื่นหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/05/2022 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,270.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/05/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เป็นจำนวนเงิน 3,292,745- บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/05/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 266,400- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/04/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 74,764.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/04/2022 10:53 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 307,790.40- บาท (สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/04/2022 10:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 25,510.- บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/04/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนงานวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 69,220.- บาท (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/04/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 34,800.- บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

11/04/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,225.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

08/04/2022 10:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์อะไหล่บำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 48,260.98.- บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/04/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 23,775.- บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

05/04/2022 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

05/04/2022 10:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรสุขภาพนักเรียน ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 36,000.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
05/04/2022 10:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพง ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ลำโพงประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 64,000.- บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2022 10:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/03/2022 10:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 3 ราย (ครูต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 468,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/03/2022 10:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 8 ราย (ครูไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 722,400.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/03/2022 10:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 24,500.- บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/03/2022 10:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1/03/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์โสดทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1/03/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 21,400.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/02/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 7,810.- บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/02/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์์ ตามโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 5,540.- บาท (ห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/02/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 7,420. - บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/02/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/02/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา (งานห้องสมุด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,265.- บาท (สามพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/02/2022 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 14,800.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/02/2022 10:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 32,780.- บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/02/2022 10:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 19,890.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/02/2022 10:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักสูตรวิชาการห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2022 10:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 99,940.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2022 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 8,075.- บาท (แปดพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2022 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 7,862.50 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2022 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 1,440.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2022 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/01/2022 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบและหนังสือทั่วไป ตามโครงการจัดการเรียนรู้งานห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 52,500.- บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/01/2022 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2021 15:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
01/11/2021 13:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29/10/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 36,000.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/09/2021 13:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24/09/2021 15:42 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22/09/2021 08:31 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
21/09/2021 10:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 20 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/09/2021 14:23 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 347,447.50 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/09/2021 14:23 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 183,805 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/09/2021 14:22 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 428,420 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/09/2021 14:21 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 453,090 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/09/2021 14:21 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 218,005 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/09/2021 14:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 354,900 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/09/2021 16:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา ครั้งที่ 2 / 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/09/2021 16:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการปฏิบัติงานของครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 2 / 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/09/2021 16:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือดพนักงานจ้างเหมาบริการ วิชาเอกสังคมศึกษา และ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15/09/2021 14:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 81,469.80 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/09/2021 14:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 129,760 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/09/2021 14:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 77,040 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/09/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 247,661 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/09/2021 10:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 60,600 บาท (หกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
07/09/2021 15:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์นักเรียน ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เล็คเชอร์นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/09/2021 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 30,260 บาท (สามหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/09/2021 12:12 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินตามโครงการพัฒนางานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/09/2021 09:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 60,178 บาท (หกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/09/2021 09:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 36,816 บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการ ตามกิจกรรมจัดหาเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการ ตามกิจกรรมจัดหาเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาจีน-การจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน-การจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมจรวดขวดน้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ชุมนุมรักษาดินแดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 14,835 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 12,800 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาจีน-การจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน-การจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,901.25 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ชุมนุมรักษาดินอดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาจีน-การจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน-การจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,925 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชิ้ตแขนยาว เสื้อโปโล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 18,600 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาจีน - การจัดการธุรกิจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน - การจัดการธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,166.20 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2021 13:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาจีน - การจัดการธุรกิจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน - การจัดการธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,407.30 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/09/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 3 - 30 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/08/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 4,790 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/08/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 4,403.05 บาท (สี่พันสี่ร้อยสามบาทห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/08/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,170 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/08/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,317 บาท (สามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/08/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,872 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ Big cleaning day and Zoning award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโปโลสีขาว เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,600 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รูปแบบเอกสาร โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 62,800 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจัดจ้างพิมพ์รูปแบบเอกสาร โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 27,200 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖) ตามโครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสูทสากล เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการ ตามโครงการจัดหาเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 16:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,393 บาท (ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 14:52 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคลิลิก โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,250 บาท (เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/08/2021 14:51 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 43,160 บาท (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 97,840 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 95,200 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 74,120 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 13:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,260 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 10:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,900 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 10:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเสซีจี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 09:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 09:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 09:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 9,130 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2021 09:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 9,300 บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/08/2021 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคา 3,173,480 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/08/2021 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 3,173,480 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
13/08/2021 16:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,094,058 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
13/08/2021 16:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคา 1,094,058 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2021 14:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,355 บาท (สองหมื่นสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/08/2021 15:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 2,230,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/08/2021 15:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,200 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/05/2021 16:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
05/04/2021 11:12 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,000 บาท หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/04/2021 10:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
31/03/2021 16:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Excellence Class EC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
31/03/2021 15:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30/03/2021 11:42 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29/03/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29/03/2021 11:42 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
28/03/2021 15:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28/03/2021 15:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26/03/2021 16:25 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/03/2021 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 1 - 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/03/2021 16:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 97,920 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/03/2021 15:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม Mobile Application for Android by MIT App Inventor ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/03/2021 15:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม Mobile Application for Android by MIT App Inventor ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/03/2021 15:25 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,700 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
22/03/2021 08:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำวนว 6 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา,วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 1 อัตรา,วิชาเอกทัศนศิลป์ 1 อัตรา,วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
16/03/2021 10:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการแสดงผลงานศิลปะนักเรียน Art Exhibitions ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/03/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรสุขภาพนักเรียน ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2021 15:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,850 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2021 15:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2021 14:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม Internet of Things (IOT) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2021 14:49 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม Internet of Things (IOT) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2021 14:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม Internet of Things (IOT) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,590 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/03/2021 14:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 3 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/03/2021 11:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/03/2021 11:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/03/2021 11:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โครงการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 96,600 บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 16:23 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 16:21 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 16:21 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา งานห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 8,220 บาท (แปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา งานห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 37,780 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 16:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา งานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 15:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/02/2021 15:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา งานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/02/2021 16:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,550 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/02/2021 16:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Scratch ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
22/02/2021 09:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อกระดาษทำเกียรติบัตร ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,040 บาท (หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
22/02/2021 09:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16/02/2021 11:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
15/02/2021 10:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,052.50 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
15/02/2021 10:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์รูปแบบเอกสาร โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/02/2021 11:05 ประกาศสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ให้กับโรงเรียนเมืองพิทยาคม จำนวน 1 หลัง ราคา 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/02/2021 09:31 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,200 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 15:29 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 15:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 15:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 15:27 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 40,400 บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 15:27 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 54,600 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 14:19 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 32,345 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 14:18 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 16,405 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 14:17 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,020 บาท (หนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/02/2021 13:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,420 บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/02/2021 14:06 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 278,972.55 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/02/2021 14:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 250,330 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/02/2021 15:29 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/02/2021 15:39 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 5 - 30 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 9,300 บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/01/2021 16:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29/01/2021 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/01/2021 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร

28/01/2021 10:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำแหน่ง ภารโรง ดาวน์โหลดเอกสาร

27/01/2021 15:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อาหารปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,103.90 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามบาทเก้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร

27/01/2021 15:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 6,500 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2021 15:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2021 15:39 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27/01/2021 15:38 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำแหน่งครูภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
26/01/2021 11:12 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
22/01/2021 10:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
20/01/2021 16:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายเลขทะเบียน 50-0394 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 26,250 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/01/2021 16:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายเลขทะเบียน 40-0215 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 33,942.54 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/01/2021 16:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายเลขทะเบียน นข 9364 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,637.66 บาท (เจ็ดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
20/01/2021 15:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2021 15:53 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 29,718 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2021 15:52 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,150 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/01/2021 14:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อล้อ PVC กลมขาโครเมี่ยม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,935 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/01/2021 11:55 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,295 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
07/01/2021 14:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 227,930 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
07/01/2021 13:06 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/01/2021 13:06 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 28,900 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
05/01/2021 14:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการจัดหายาเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/12/2020 14:45 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 51,500 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
23/12/2020 11:06 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1 และ ม.2) ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/12/2020 14:29 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 77,040 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/12/2020 14:29 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 81,469.80 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/12/2020 14:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 98,560 บาท เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/12/2020 11:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 47,217 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/12/2020 11:11 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 25,159 บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/12/2020 15:51 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:51 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:50 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามโครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:49 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศุกยภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:48 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามโครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:41 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามโครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30/11/2020 15:39 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
04/11/2020 09:59 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 459,500 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/11/2020 11:22 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,116.32 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/11/2020 11:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/11/2020 10:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 379,636 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/11/2020 13:39 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 31,900 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29/10/2020 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28/10/2020 08:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ วิชาเอกสังคมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสา
28/10/2020 08:44 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครูชาวต่างชาติ เอกวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสา
26/10/2020 09:19 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เอกวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสา
26/10/2020 09:19 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครูชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
19/10/2020 16:22 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19/10/2020 16:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา และ วิชาเอกภาษาอังกฤษ รายละเอียด --> ดาวน์โหลดเอกสาร
19/10/2020 16:15 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียด --> ดาวน์โหลดเอกสาร
16/10/2020 14:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/10/2020 15:22 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/10/2020 15:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/10/2020 15:10 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/10/2020 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน งบประมาณโครงการ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
12/10/2020 14:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณโครงการ 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/10/2020 15:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 151,048 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
09/10/2020 15:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 181,248 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/10/2020 12:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 149,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/10/2020 12:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 124,166 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
05/10/2020 09:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการครั้งที่ 2 / 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/09/2020 10:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลจำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 903,000 บาท (เก้าแสนสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/09/2020 10:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2563 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23/09/2020 15:59 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/09/2020 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสาร
21/09/2020 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา ดาวน์โหลดไฟล์ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
09/09/2020 09:29 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 1,158,034 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/09/2020 14:30 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
08/09/2020 12:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2020 14:59 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาองค์กรระบบบริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 71,200 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2020 14:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหอประชุม ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 87,600 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2020 14:57 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศยานพาหนะ ตามโครงการพัฒนาองค์กรระบบบริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,350 บาท (สองหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
03/09/2020 14:57 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาองค์กรระบบบริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 47,400 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
02/09/2020 09:57 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 23,300 บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
01/09/2020 16:28 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
31/08/2020 14:59 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Stu Care ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
31/08/2020 14:59 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Stu Care ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,250 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
31/08/2020 14:59 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Stu Care ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/08/2020 15:46 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงภายในหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28/08/2020 15:46 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 274,540 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 15:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,910 บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 15:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 15:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม To be number one ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 15:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด จ้างตามกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 7,650 บาท (เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 15:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจรวดขวดน้ำ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 15:09 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,800 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 12:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,750 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 12:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 12:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม To be Number one ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 12:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาสื่อลามกอนาจาร ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,650 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26/08/2020 12:14 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาสื่อลามกอนาจาร ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 4,350 บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/08/2020 16:25 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 4,950 บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/08/2020 09:13 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร เข้าเล่ม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 18,550 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25/08/2020 09:13 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 14:35 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 31,265.40 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 13:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 35,959.50 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 13:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 48,090 บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 28,950 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 149,940 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน (อาคาร 6 ชั้น 4) ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24/08/2020 11:56 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 57,084 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21/08/2020 16:04 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2020 16:02 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 13,250 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2020 15:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษทำปก ตามค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,450 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2020 15:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่มกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,900 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2020 15:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2020 15:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่มกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19/08/2020 12:22 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/08/2020 12:13 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/08/2020 12:13 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,800 บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/08/2020 12:13 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18/08/2020 11:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ตามโครงการส่งเสริมทักษะการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 16:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน เรื่องประสิทธิภาพผงบดพืช 7 ชนิดที่มีผลต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 16:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน เรื่องประสิทธิภาพผงบดพืช 7 ชนิดที่มีผลต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 16:05 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน เรื่องประสิทธิภาพผงบดพืช 7 ชนิดที่มีผลต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,340 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 76,652.50 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รูปแบบเอกสาร กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 36,600 บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2020 11:00 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/08/2020 15:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14/08/2020 15:32 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/08/2020 12:07 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13/08/2020 10:08 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
07/08/2020 14:43 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
07/08/2020 14:42 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 978,490 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 11:25 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 23,490.90 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 11:20 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 11:06 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 43,100 บาท (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 11:03 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,960 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 11:01 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,930 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 10:58 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,260 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 10:54 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 297,890 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 10:51 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนกิจกรรมการอบรม ตามโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 6,990 บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2020 10:40 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 21,320 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สับบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 17,810 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,358 บาท (สองหมื่นสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 43,345 บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ กิจกรรมไหว้ครู โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 19,850 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 17,810 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 22,260 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 43,345 บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชั้นวางหนังสืออเนกประสงค์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 20,358 บาท (สองหมื่นสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมฟันสะอาดเหงือนแข็งแรง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมฟันสะอาดเหงือนแข็งแรง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โ่ครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะื โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานศิลปะ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะื โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดนตรี กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะื โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะื โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโ่ลยีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 4-30 มิถุนายน 2563 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 7-28 พฤษภาคม 2563  จำนวน 3,900 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา  จำนวน 167,940 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนรายวิชากีตาร์ จำนวน 99,820 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จำนวน 4,800  บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนารับบประเมิณคุณภาพาภายในสถานศึกษา   จำนวน 1,800  บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา  จำนวน 174,434.85  บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา  จำนวน 11,100 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน  จำนวน 11,100 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 13,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประเทศจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 224,739 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 29 เมษายน 2563 จำนวน 13,600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 3,195,785 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่ำสั่ง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคลค จำนวน 10 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 9,700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 5,300 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวนเงิน 17,728.65 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวนเงิน 8,117.56 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 2-19 มีนาคม 2563 จำนวนเงิน 20,700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวนเงิน 9,680 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 99,992.50 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อซองถนอนเอกสาร กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 3,280 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 16,150.05 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน (ด้านกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 49,994.55 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 15,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน (ด้านกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 49,905 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 88,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ และบริโภค ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนร ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 6,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนร ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 51,700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 77,040 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 36,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 11,334.75 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 9,260 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อหมึก และไขเครื่องโรเนียว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 81,469.80 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภพาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 90,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 21,125.01 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 17,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรมค่ายภาษาอังกฤษห้องเรียน EEC ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 10,200 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 10,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 5,240 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 23,700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 68,782 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 40,018 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 36,700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอนวิชาดนตรี ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 35,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และหมึกปรินเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 211,630 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ทัศนศิลป์/ดนตรี) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 7,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เช่าอุปกรณ์ แสง สี เสียง กิจกรรมรำ ร้อง เต้น เล่น ละคร ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 10,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อโล่รางวัล กิจกรรม STAR VOICE CONTEST ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 9,050 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 2,860 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 300 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เช่าอุปกรณ์แสง สี เสียง กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 12,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 19,688 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 25,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการปรับเกรดถนนดินลูกรัง ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 6,750 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 10,795.23 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อต้นไม้ประดับ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,350 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลี่น ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 32,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 2,150 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างค่าเช่าเต๊นท์ กิจกรรมมหรกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 4,200 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดและไวนิล (โครงงานสังคมศึกษา) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 8,740 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อกรอบรูป กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอนวิชาดนตรี ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 35,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ทัศนศิลป์/ดนตรี) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 14,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมศิลป์หรรษา คีตะ นาฎการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 30,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 8,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 9,800 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 50,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วิชาการ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 11,100 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโฟม กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,050 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อกระดาษทำเกียรติบัตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 750 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสารเข้าเล่มปกสีเคลือบ กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 200 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 800 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 22,050 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 800 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กิจกรรมค่าวัสดุอะไหล่และบำรุงยานพาหนะ ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 12,430 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กิจกรรมค่าวัสดุอะไหล่และบำรุงยานพาหนะประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 5,010 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,280 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานไม้, งานปูน, งานโลหะ) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 19,770 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 5,158 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ม.3, ม.6 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 260,130 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 3,800 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างจัดทำโฟมบอร์ดโครงงาน พร้อมติดตั้ง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 2,300 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 3,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 65,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 37,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ความปลอดภัยภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 10,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 5,774 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 65,408.25 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 11,100 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อชุดการเรียนู้การเขียนโปรแกรม กิจกรรมพัฒนาศุนย์การเรียนสะเต็มศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 19,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,470 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 1,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 3,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 21,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 59,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 2,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 5,200 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวนเงิน 3,242.10 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 205,277.10 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอาหารปลอดภัย จำนวนเงิน 5,103.90 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 2,580 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนเงิน 53,190.40 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์คบเพลิง กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 35,020 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อหนังสือ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 66,999.75 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 34,400 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 5,600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 32,035 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานแกะสลัก, งานใบตอง) จำนวนเงิน 13,100 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 2,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 9,800 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำโฟมบอร์ด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 1,050 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 200 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวนเงิน 1,920 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษ ดาวน์โหลดเอกสา
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จัดซื้อทรายหยาบ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 2,224 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์คบเพลิง กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 1,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาเช่าเต็นท์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ จำนวนเงิน 300 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเปิดฟ้าฯ จำนวนเงิน 1,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวนเงิน 23,506.83 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 27,320 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ (เครื่องเสียง) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 16,050 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 27,150 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ จำนวนเงิน 1,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ จำนวนเงิน 867 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 3,780 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้พมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 53,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 145,760 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 2,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ (กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรA4) กิจกรรม M.P.K. Math Challenge ครั้งที่ 12 จำนวนเงิน 15,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  จำนวนเงิน 11,466.50 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างจัดทำโล่รางวัล กิจกรรม M.P.K. Math Challenge ครั้งที่ 12  จำนวนเงิน 9,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม M.P.K. Math Challenge ครั้งที่ 12  จำนวนเงิน 1,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถ MISUBISHI ทะเบียน กต 9037  จำนวนเงิน 23,451.19 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบัส ทะเบียน 40-0394 ขก  จำนวนเงิน 23,506.83 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส  จำนวนเงิน 30,033 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์  จำนวนเงิน 20,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ จำนวนเงิน 2,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมสัปดาห์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ จำนวนเงิน 500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,780 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน 130,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 96,300 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 81,469.80 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวนเงิน 17,660.32 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายวิชาการ) จำนวนเงิน 11,100 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำโครงสร้างกระทงและรถแห่หระทง จำนวนเงิน 13,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ จัดทำกระทงใหญ่ จำนวนเงิน 13,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำโครงสร้างกระทงและรถแห่หระทง จำนวนเงิน 13,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสา
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 3 - 31 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูต่างชาติ จำนวน 3 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเก้าอี้นักเรียดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริหารบุคคล จำนวน 10 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2562 เอกสาร1 เอกสารที่ 2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เอกสาร1 อกสารที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 2-20 กันยายน 2562 จำนวนเงิน 57,700 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงงานจ้างเหมาบริการ เอกสาร1 เอกสารที่ 2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 95,100 บาท (เก้าหมื่นห้าพันหรึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายภาษาจีน จำนวนเงิน 51,191.45 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมค่ายภาษาจีน จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาจีน จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมประชมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ จำนวนเงิน 5,402.53 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การสร้างเครื่องบินสี่ช่งสัญญาณฯ จำนวนเงิน 7,300 บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม โครงงาน กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 7,411.21 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 13,000.75 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ งานบ้าน กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ดนตรี กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด/โฟมบอร์ดโครงงาน จำนวนเงิน 9,450 บาท (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุด แต่งหน้าทำผม พร้อมเครื่องประดับและร้องเท่ารำวงมาตรฐาน จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 15,325 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 108,070 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมประชุมสัมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 40,700 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 36,200 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 6,120 บาท (หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม จำนวนเงิน 14,914 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ ป้ายโฟมบอร์ด และป้ายอะคลิลิก จำนวนเงิน 29,270 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือผู้นำ จำนวนเงิน 3,060 บาท (สามพันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมฯ จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 3,750 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จัดซื้อสนามแข่งขัน WRO 2019 จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล "กิจกรรมสนุกวิทย์" จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน จำนวนเงิน 14,097 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ประกอบหลักสูตร จำนวนเงิน 7,545 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา ด้านฟุตบอล จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวนเงิน 32,900 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมยุวชนประกันภัย จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมยุวชนประกันภัย จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 4,370 บาท (สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีถังดับเพลิง จำนวนเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ (กระดาษคำตอบและซองกระดาษคำตอบ) จำนวนเงิน 32,500 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมจรวดขวดน้ำ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสนุกวิทย์ฯ จำนวนเงิน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี จำนวนเงิน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ งานช่าง กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จำนวนเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวนเงิน 12,455 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมติดตามศิษย์ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสะพายกำมะยี่มีขอบพร้อมป้ายอักษร กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสืบสานวิถีไทย จำนวนเงิน 48,517 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมออมวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน จำนวนเงิน 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ/ตู้น้ำเย็น/จอLED จำนวนเงิน 33,725 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมสืบสานวิถีไทย จำนวนเงิน 2,950 บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์และโฟมบอร์ด กิจกรรมออมวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน จำนวนเงิน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 4,060 บาท (สี่พันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 3,440 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จำนวนเงิน 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 3,440 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จำนวนเงิน 2,150 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 1,680 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ จำนวนเงิน 7,185 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุด รองเท้า เครื่องประดับและแต่งหน้าทำผม จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดอุปกรณ์แสง สี เสียง กิจกรรมแสดงละครภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสด อุปกรณ์ กิจกรรมคค่ายภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 18,772.25 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและค้นหาสุดยอดเพชรภาษาไทย จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ จำนวนเงิน 28,950 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2562 จำนวนเงิน 56,300 บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (เครื่องกล) จำนวนเงิน 10,902 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (อาหารเพื่ออาชีพ) จำนวนเงิน 31,760 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวนเงิน 19,034.23 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบสีบาทยี่สิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ(ไฟฟ้า) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 14,492 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภักดี จำนวนเงิน 5,417 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพระบบช่วงล่างรถยนต์ จำนวนเงิน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน จำนวนเงิน 3,320 บาท (สามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จำนวนเงิน 2,252.50 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 5 ห้อง 542 จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้าบไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 52,736 บาท (ห้าหมื่นสองพันเจ้ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน จำนวนเงิน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 61,264 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารประกอบการสอนวิชาภาอังกฤษ จำนวนเงิน 76,775 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์และป้ายกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ จำนวนเงิน 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ ทะเบียน นข-5422 ขก จำนวนเงิน 2,511.83 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโฟมบอร์ด กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ จำนวนเงิน 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ (หนังสือเสริมทักษะภาษาจีน) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำนวนเงิน 19,350 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำเย็นพร้อมล้างตู้ทำนานเย็น จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ จำนวนเงิน 51,400 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่และบำรุงยานพาหนะ จำนวนเงิน 2,511.83 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียน จำนวนเงิน 45,281 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์กระดาษคำตอบแบบระบายและซองกระดาษคำตอบ จำนวนเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดพื้นที่บริเวณสนามวอลเลย์บอลชายหาด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมลูกเสือ/เนตรนารี จำนวนเงิน 10,040 บาท (หนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมมหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) จำนวนเงิน 2,280 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) จำนวนเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 3,850 บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง จำนวนเงิน 840 บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จำนวนเงิน 9,585 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน จำนวนเงิน 21,144 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 148,568 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหเาร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานช่างปูนและงานโลหะ)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 9,480 บาท (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ จำนวนเงิน 7,013.32 บาท (เจ็ดพันสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึก กระดาษไข(ริโซ่) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 115,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (กระดาษ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 243,312.50 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบ ปถ.06 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน จำนวนเงิน 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 388,560 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานประดิษฐ์) ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านงานประดิษฐ์ จำนวนเงิน 98,850 บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกมาสเตอร์ดูโปร กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 122,204.70 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ตามโครงการส่งเสริมครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จำนวนเงิน 28,400 บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว จำนวนเงิน 1,224 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (โครงงานแกะสลัก) จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน 2562 จำนวนเงิน 68,100 บาท (หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าแต่งหน้า ทำผม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 15,050 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ จำนวนเงิน 84,380 บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำแบบบันทึกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1, ม.4 จำนวนเงิน 58,665 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าแต่งหน้า ทำผม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต จำนวนเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกาษา จำนวนเงิน 19,400 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 21,687 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าอุปกรณ์ แสง สี เสียง ประกอบละครภาษาอังกฤษ แข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต จำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 3,740 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวนเงิน 3,800 บาท (สามพันแปดร้อบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว จำนวนเงิน 1,564 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการการจัดการท้องถิ่น จำนวนเงิน 4,885 บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มประกอบการอบรมค่ายคุณธรรม จำนวนเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมความจงรักภักดีต่อสถาบัน จำนวนเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 จำนวนเงิน 10,920 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดสวนถาดแห้งทีมผสม จำนวนเงิน 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 17,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ทำพาน และพวงมาลัย กิจกรรมไหว้ครู จำนวนเงิน 7,750 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมไหว้ครู จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการส่งเสริมบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเงิน 57,700 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬายาเสพติด จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จำนวนเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน จำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองน้ำตาลขยายข้างเข้ม จำนวนเงิน 8,799 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระดาษคำตอบแบบระบาย จำนวนเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ จำนวนเงิน 8,080 บาท (แปดพันแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผม เช่าชุดแสดงละครภาษาจีน จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 68,903 บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงรั้วกำแพงบริเวณด้าหน้าโรงเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โฟมบอร์ด โครงงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ จำนวนเงิน 18,310 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวนเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย กิจกรรม ZONING AWARD จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงรั้่วบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวนเงิน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม Big Cleaning Day จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนเงิน 17,292.64 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงงานแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงงานแกะสลัก จำนวนเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้า ทำผม การแสดงละครภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกนาฏศิลป์ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกนาฏศิลป์ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน 79,100 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมน้ำประปา และไฟ ตามอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารบุคคล จำนวน 9 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสัมครและคัดเลือกพนังงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมงานถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ จำนวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวนเงิน 15,730 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อฯ จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวนเงิน 2,618 บาท (สองพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 33,400 บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตซอล จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวนเงิน 99,200 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวนเงิน 16,300 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ จำนวนเงิน 33,300 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ จำนวนเงิน 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำประปา จำนวนเงิน 3,050 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกอบการประชุมผู้ปกครอง จำนวนเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอักษร จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สื่อ ครุภัณพ์ พัฒนาห้องสมุด จำนวนเงิน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารใบงาน สรุปเนื้อหารายวิชาในบทเรียน จำนวนเงิน 154,720 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1- 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่1 ที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวนเงิน 17,600 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวนเงิน 16,868.25 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันกีฬาชุมชน ตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมศิลป์หรรษาฯ จำนวนเงิน 8,687 บาท (แปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรี กิจกรรมศิลป์หรรษาฯ จำนวนเงิน 8,613 บาท (แปดพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่ ตามโครงการพัฒนาสุนทรีภาพด้านศิลปะฯ จำนวนเงิน 8,700 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 45,176 บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 61,124 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมประกวดร้องเพลง Star Voice Contest จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 79,929 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 81,469.80 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิชาการ จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้างไวนิล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้างไวนิล กิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนของนักเรียน จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้างไวนิล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนของนักเรียน จำนวนเงิน 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 29,966.50 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอุปกรณ์แสง สี เสียง กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่า เต้นท์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มกราคม 2562 จำนวนเงิน 41,900 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมโครงการ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมจัดหาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูศาสตร์พระราชาฯ จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูศาสตร์พระราชาฯ จำนวนเงิน 3,350 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จอ LED 15,640 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาฝ่ายบริการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 32,322.56 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 10,488.15 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอาหารปลอดภัย 5,114.60 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพยนต์ 65,417.02 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา 277,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน 2,080 บาท (สองพันแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟประกอบการแสดงบนเวที กิจกรรมวันคริสต์มาส 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดง แต่งหน้า ทำผมนักแสดง กิจกรรมวันคริสต์มาส 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรักษาดินแดน 5,450 บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 7,920 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพลุ ตะไล และเช่าเต๊นท์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด เหรียญรางวัล กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน 12,112.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนจำนวนเงิน 66,810 บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 6,060 บาท (หกพันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวนเงิน 9,650 บาท (เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแกะสติ๊กเกอร์สำหรับติดผนัง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสนาม กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 137,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อนสร้าง จำนวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสปอร์ตไลท์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 77,869 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 47,512.45 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ม.1และม.2 จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 29,566.50 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอนุรักษภูมิปัญญาไทย จำนวนเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 1,997.50 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น จำนวนเงิน 73,700 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟประกอบการแสดงบนเวที กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 228,170 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 36,590 บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไม้อัดพร้อมตกแต่งสถานที่ จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ และยาเวชภัณฑ์ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโล่รางวัล การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 25,877 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 26,258 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวนเงิน 238,740 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวนเงิน 13,514 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวนเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแต่งหน้า ทำผมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องประดับ จำนวนเงิน 52,540 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันโครงงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการ จำนวนเงิน 5,920 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 3,740 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสปอทไลท์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแกะสติ๊กเกอร์สำหรับติดผนัง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเปิดฟ้า ส่องโลก ดาราศาสตร์ กระจายโอกาสการเรียนรู้ทั่วหล้า จำนวนเงิน 110 บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม MPK. MATH CHALLENGE จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวินคริสต์มาส จำนวนเงิน 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน จำนวนเงิน 80,800 บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ จำนวนเงิน 3,860 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าวไวนิล กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 720 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าวไวนิล กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ จำนวนเงิน 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ จำนวนเงิน 440 บาท (สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 2,527.90 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งเวทีหน้าเสาธง กิจกรรมสัปดาห์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ จำนวนเงิน 1,950 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมลอยกระทง จำนวนเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมลอยกระทง จำนวนเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิชาการ จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ จำนวนเงิน 4,967.80 บาท (สี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันลอยกระทง จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแข่งขันกีฬา จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีสนามและเช่าเต้นท์สนาม กิจกรรมแข่งขันกีฬา จำนวนเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสนามฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 14,397.30 (สามหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศฯ จำนวนเงิน 79,200 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันปิยมหาราช ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูสอนภาษาจีน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดาวน์โหดลเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,200 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุผนังห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,650 บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 37,090 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินและสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างน้ารถยนต์เข้าตรวจเช็ดสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง กิจกรรมพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,550 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน (ห้องสมุด) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,250 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เอกสารที่1 เอกสารที่2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,293-บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการเหมารถ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,000-บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,900-บาท (-เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าชุดประกอบการแสดง ฝ่ายวิชาการ กิ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 54,600-บาท (-ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ฝ่ายปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,900-บาท (-ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 340-บาท (-สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 99,900.-บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,890.-บาท (-สี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,100.-บาท (-สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มุ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,030.-บาท (-สี่พันสามสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,740.-บาท (-หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 1,570.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบเครื่องฝานกล้วย กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,480.-บาท (-หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,200.-บาท (-หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 840,021 บาท (แปดแสนสี่หมื่นยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล์ กิจกรรมZONING AWARD ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 92,200 บาท (เก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมZONING AWARD ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วงโยธวาทิต กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการแสดง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,980 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,750 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 217,380 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (เครื่องเสียง) กิจกรรมอบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,240 บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ อบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 600.-บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 12,767.52 บาท (-สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองบาท-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ อบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 2,560.-บาท (-สองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 900.-บาท (-เก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 3,000.-บาท (-สามพันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (จังหวัดภูเก็ต) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 2,200.-บาท (-สองพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 13,200 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลประกอบโครงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 14,700 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าแสง สี เอฟเฟ็ค ประกอบละคร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มโครงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 6,280 บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุด แต่งหน้านักแสดง ละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 19,680 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 19,340 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 74,375 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 23,430 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 26,993 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 7,310 บาท (เจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 18,430 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิกิจกรรมเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 19,340 บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 7,400 บาท(เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 31,900 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)