-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-  
 
 

ข้อมูลทั่วไป

 
     
ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสมาคมครูฯ
  ติดต่อเรา
     
 

 

หน่วยงานภายใน

 
     
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายบริการ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายปกครอง
 
 
งานอนามัยโรงเรียน
 
งานห้องสมุด
 
งานประชาสัมพันธ์
 
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
งานสมาคมครู ผู้ปกครองฯ
     
 

 

ทำเนียบครูและบุคลากร

 
 

 

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 
 
 
 
 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
     

 

 

 
 
   
   
         

 
การจัดการเรียนรู้รายวิชางานประดิษฐ์จากวั­สดุในท้องถิ่น
สอนโดยนางสุดา ม่วงทา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 
   
   
         

 
วิดีโอสาธิตการสอน ด้วยรูปแบบ 7E วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ ครูเปรมจิต งานไว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
 
   
   
         

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ครูเจ้าของผลงาน
ครูอมรพรรณ จรูญแสง
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียน
นางสาวสุดารัตน์ แก้วกาหลง
นางสาวดรุณี อักษรเสือ
นางสาวบุษกร ข้อสว่าง
ครูที่ปรึกษา
ครูวิชริญฎา พรมเย็น
ครูมลิวรรณ ศรีบุญลือ
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียน
นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์
นางสาวกุสุมา มงคลเคหา
นางสาวปวีณา โกสิิลารัตน์
ครูที่ปรึกษา
ครูสุจินด์ หาญโสภา
ครูวรารัตน์ แสนบุดดา
 
 
   
   
         

 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ถวายความจงรักภักดี ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
   
   
         

 
 
ขบวนแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
 
   
   
         

 
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   
 
   
   
         

 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
   
   
         

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 
     
 
 
   
   

นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 
 
   
   

นายเรืองยศ พลเมืองหล้า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

     
 
 
   
   

นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     
 
 
   
   

นายวินัย รุมฉิมพลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

ออกแบบและพัฒนา โดย ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2557 เวลา 17:01 น.